Oturum Aç

Skip Navigation Linkstarihce-gorevler

Tarihçemiz

Devlet mallarının idaresi Osmanlı İmparatorluğundan günümüz Türkiye'sine "Devlet yönetiminin" stratejik ve önemli bir unsuru olagelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, milli emlâk ile ilgili işler gelir servisleri tarafından yürütülmüş ve 1909 yılında Maliye Nezaretine bağlı Emlak-i Emiriye Müdüriyeti kurulmuştur.

Cumhuriyetin kurulması sonrasında bu müdürlüğün adı Emlak-i Milliye Müdürlüğü olmuştur. 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı'na bağlı bu idarenin adı bu defa Milli Emlak Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, 1942 yılında 4286 sayılı kanunla Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda daha öncesinde illerde milli emlak şeflikleri şeklinde örgütlenen idaremiz 1942'den sonra illerde milli emlak müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir.

Günümüzde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet birimi olan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, milli emlak dairesi başkanlığı, emlak/milli emlak müdürlüğü ve milli emlak şefliği şeklinde örgütlenmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Samsun il merkezlerinde Çevre ve Şehircilik İl müdürüne bağlı milli emlak dairesi başkanlığı ve bu daire başkanlığına bağlı emlak müdürlükleri mevcuttur. Diğer 70 il merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı milli emlak müdürlükleri bulunmaktadır. 28 ilçede milli emlak müdürlüğü, milli emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde ise Kaymakama bağlı milli emlak şeflikleri mevcuttur.

Görevlerimiz

Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, Hazine malları konusunda genel yetkili kuruluş Milli Emlak Genel Müdürlüğü'dür. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinde belirtilmiştir. Bu görevler şu şekildedir.

a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak yürütmek,

 b) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmazlar üzerinde Hazine dışındaki kamu idarelerine ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

d) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

e) Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

g) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

ğ) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak,

h) Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek,

ı) Kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek,

i) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 j) Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

k) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

l) Teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde denetim grupları kurmak,

m) Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak. ​