Oturum Aç

Skip Navigation Linkstasinmaz-gelistirme

​​​​

TAŞINMAZ GELİŞTİRME İŞLEMLERİ​​​

​​​Özellik arzeden Hazine taşınmazlarının tespit edilmesini​, bu taşınmazlara ilişkin üretilecek projeler kapsamında her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan tadilatları ve imar uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

Özellik arzeden Hazine taşınmazlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemleri gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak tek elden yürütmek,

Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmazları gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte değerlendirmek,

Bakanlar Kurulu veya Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen projeler kapsamında; Hazine taşınmazlarını geliştirmek ve değerlendirmek,

Hazine taşınmazlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerektiğinde danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri satın almak, ülke içinde v​e dışında tanıtım, pazarlama, reklam yapmak ve yaptırmak.

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/r bendi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

Büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren ve özellik arzeden yatırımyeri teminine ilişkin olarak Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile yatırımcılarla gerekli irtibatı ve işbirliğini sağlamak, bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar ile Ajans tarafından intikal ettirilen taleplere ilişkin işlemleri yürütmek.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere taşınmaz devirlerini yapmak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6306 sayılı Kanunun 2/c maddesi çerçevesinde belirlenen taşınmazların, rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda gerekli değerlendirme ve uygun görüş vermeye ilişkin işlemleri yürütmek.​