Oturum Aç

Skip Navigation Linksarastirma-gelistirme-faaliyetleri

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Hazine taşınır ve taşınmazlarının yönetimine ilişkin stratejik yönetim, politika ve planlama ilkelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Hazine taşınmazlarının yönetim maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin projelerin üretilmesi, etkin bir yönetim ve karar destek sisteminin oluşturulması ve güncel tutulmasını sağlamak üzere görüş ve önerilerde bulunulması, Avrupa  Birliği  başta  olmak  üzere  diğer  ülkelerin  taşınmaz  yönetimlerini  takip  ederek, bunlara ilişkin araştırma ve analizler yapılarak yayınlar oluşturulması, Hazine  taşınmazlarının  tasarrufunu  etkileyen  konuları  ve  sorunları  belirleyerek çözüm önerileri üretilmesi amacıyla 2012 yılında Araştırma ve Geliştirme Dairesi kurulmuştur.

Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkelerin taşınmaz yönetimlerini takip ederek, bunlara ilişkin araştırma ve analiz yaparak yayınlar oluşturmak, çalışma ve çeviriler yapmak, ilgili  kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütülmesini sağlamak bu faaliyetler arasında yer almaktadır.  

Devlet taşınmazlarının yönetim sistemlerine ilişkin olarak Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki uygulama örnekleri incelenmek üzere ilgili ülke idareleriyle irtibata geçilmiş, 2012 yılında Almanya, Fransa ve İtalya'da devlet taşınmaz yönetim sistemlerinin incelenmesi için, ilgili ülke idaresinde kısa süreli çalışma ziyareti  yapılmış ve inceleme raporları düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin işbirliğiyle oluşturulan, ancak birlik üyesi olmayan ülkelerinde katılım gösterdiği, devlet taşınmazlarının yönetiminden sorumlu kamu idarelerinin oluşturduğu PuRE-Net (Public Real Estate Network) adlı uluslararası organizasyonun yıllık toplantılarına 2012 yılından sonra katılım sağlanmıştır. Gerek kısa süreli çalışma ziyaretleri, gerekse  PuRE-Net yıllık toplantılarına katılım yoluyla, Hazine taşınmazlarının daha etkin bir şekilde yönetimi konusunda yurt dışı iyi uygulama örneklerinden yararlanılması hedeflenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün yurt dışına tanıtımının yapılması ve yurt dışı ilgililerin bilgilendirilmesi için kısa bir "Overv​iew' hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayına alınmıştır. Devlet taşınmazlarının yönetim sistemlerine ilişkin olarak 2013 yılı içerisinde İngiltere, Kanada ve Belçika'ya çalışma ziyaretinde bulunulmuştur. PuRE-Net'in (Public Real Estate Network) Almanya'da düzenlenen Eylül 2013 tarihli yıllık toplantısına Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır. Norveç Ulusal Petrol Fonunun Türkiye'ye çekilmesi amacıyla Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinatörlüğünde Türkiye'yi temsilen katılımcı kamu kurumlarıyla birlikte 10-13 Haziran 2013 tarihlerinde Norveç'in başkenti Oslo'ya çalışma ziyaretinde bulunulmuş, Hazine taşınmazları üzerinde yatırım yapılmasının teşviki konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

2014 yılı içerisinde gerek Azerbaycan Cumhuriyetinden gerekse Bangladeş Halk Cumhuriyetinden gelen resmi heyetlere Devlet taşınmazlarının yönetimi konusunda bilgilendirme sunumları yapılmış, bu ülkelerle ikili işbirliğinin geliştirilmesine çalışılmıştır.

Devlet taşınmazlarının yönetimi konusunda karşılıklı işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan ikili işbirliği mutabakat metni Cumhurbaşkanlığı Köşkünde Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı ile İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı tarafından imzalanmıştır.  

Merkez ve taşra teşkilatında kağıt ortamındaki evraklar ile elektronik evrakların birbirine uyumlu olmasını sağlayıcı çalışmalar yaparak elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde elektronik imza, içerik yönetimi ve iş akışlarının belirlenmesinde eksiklik ve yapılacaklar konusunda ilgili birimlere görüş ve önerilerde bulunma önemli faaliyetler arasında bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzde elektronik belge yönetim sistemine geçiş ve Genel Müdürlük web sayfasının güncellenmesi konusunda destek çalışmaları sürdürülmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri kapsamında ayrıca aşağıda yer alan işlemler de yürütülmektedir.​

  • Risk analizine yönelik olarak bilgi, veri ve istatistiği toplamak ve işlemek, risk yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve raporlanmasını sağlamak,
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programı, Genel Müdürlük Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, iç kontrol sisteminin etkin olarak kurulup yönetilmesini sağlamak,
  • Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait çok yıllık (3 yıllık) cari bütçe teklifi ve performans bütçe teklifini hazırlamak, Bütçe Kanunu Tasarısı Metni ve Eki Cetvellerde yer alması gereken maddeler hakkında çalışmalar yapmak, geçmiş yıl kesin hesap cetvellerine bağlı gider açıklamalarını hazırlamak, milli emlak gelirlerine ilişkin hazırlanacak gelir bütçesi teklifini Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne sunmak, Genel Müdürlük yatırım programı tekliflerini hazırlamak,
  • Merkez ve taşra faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgilerin hazırlanması,  personelin sosyal iletişimi için uygulamaya konulan internet ve intranet uygulamalarının güncelliğini sağlamak,
  • Sürekli kullanılan rapor, istatistik ve grafiklerin hazırlanması için Bilgi İşlem Dairesine önerilerde bulunulmak,  
  • Genel Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerin tanıtımına ve personelin eğitimine yönelik broşür, afiş, kitap vb. yayımların hazırlanmasına teknik destek sağlamak,
  • Hazine taşınmazlarına ilişkin istatistiklerin üçer aylık periyotlarla yayınlamak.​