Oturum Aç

Skip Navigation LinksTahsis

​​​​

TAHSİS İŞLEMLERİ​​​

Tahsis İşlemleri; Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareler için gerekli olanlarının, mülkiyeti Hazine'de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesidir.

Bu çalışmalar, Genel Müdürlüğümüzde Genel Tahsis Dairesi ve Özel Tahsisi Dairesi tarafından yürütülmektedir.

Genel Tahsis Dairesi tarafından yürütülen işlemler;

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, genel bütçe ile idare edilen kamu idarelerine Hazine taşınmazlarını tahsis etmek, tahsis amacını değiştirmek ve tahsisini kaldırmak,

Kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim alt bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının tahsis işlemlerini yapmak ve söz konusu bölgeler dışında kalan taşınmazların tasarruf hakkını, 18.03.1986 tarihli ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol hükümlerine göre anılan Bakanlığa bırakmak dâhil bu kapsamdaki işlemleri yürütmek,

Kamu konutlarını yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki konutların kira, yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan personel ile taşrada görev yapan maliye uzmanlarına, görev ve sıra tahsisli konutların tahsis işlemlerini yürütmek,

Kamu idarelerine tahsisli taşınmazların il ve ilçeler bazında kurumlar itibariyle analizlerini yapmak, atıl vaziyette olan taşınmazları belirlemek ve bunların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin öneriler geliştirmek, yeni tahsis ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun taşınmazları tespit etmek,

Mayınların temizlenmesi ile ilgili toplantılara katılmak ve görüş bildirmek,

Suriye uyruklulara ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemleri yürütmek,

Türk uyruklu kişilerin Türkiye dışındaki mallarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

Özel Tahsis Dairesi tarafından yürütülen işlemler;

Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, özel idareler, köy tüzel kişilikleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları ve üye oldukları birlik ve idareler ile kuruluş kanunlarında tahsis hükmü bulunan diğer kamu idarelerine Hazine taşınmazlarını tahsis etmek, tahsis amacını değiştirmek ve tahsisini kaldırmak,

Yukarıda belirtilen kamu idarelerine tahsisli taşınmazların il ve ilçeler bazında kurumlar itibariyle analizlerini yapmak, atıl vaziyette olan taşınmazları belirlemek ve bunların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin öneriler geliştirmek, yeni tahsis ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun taşınmazları tespit etmek,​

Belediyeler tarafından doldurulan dolgu vasıflı taşınmazların belediyelerin tasarrufuna bırakılması işlemlerini yürütmek,

İlgili Kanunları gereğince mülkiyetinin bedelsiz olarak devredileceği belirtilen taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek.​​