Oturum Aç

Skip Navigation LinksMulkiyet

​​​​

MÜLKİYET İŞLEMLERİ​​​​

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) SATIŞLARI:

Hazinenin de paydaş olduğu taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesi için diğer paydaşlarınca Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarda mahkemelerce paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi durumunda icra dairelerince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 129. maddesi uyarınca gerçekleştirilen satış ihalelerinde, Hazine payının rayiç değerinin altında satışını önlemekveya imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarını​n hizmetine ayrılmış olan taşınmazların ileride Hazine lehine kamulaştırılması gerekebileceğinden uygun bir bedelle satınalınması için ihalelere katılınmaktadır.

Yapılan satışlarda taşınmazın tamamına İdarece takdir edilen bedelin, 2886 sayılı Kanunun 76. maddesi gereğince, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal sınırın iki katına (bu bedel dahil) kadar olan taşınmazlara ilişkin değerlendirme Valiliklerce, bu bedeli aşması durumunda, ihaleye girilip girilmeyeceği konusunda gerekli değerlendirme ve işlemler Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

KAYYIMLIK İŞLEMLERİ:

3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2. maddesi hükmü uyarınca, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nci maddesine göre, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde, vesayet makamınca (Sulh Hukuk Mahkemesi), bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığı, mahallin en büyük mal memurluğundan araştırılmakta, Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en büyük mal memuru sıfatıyla ilgili Defterdar/Malmüdürü yönetim kayyımı olarak atanmaktadır.

Kayyım tayin edilen kişilere ait malvarlıkları (taşınmaz, taşınır v​e diğer değerler),  3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun ve Malmemurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, kayyım ve yetki devredeceği görevliler tarafından idare edilmektedir.  

3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre idare edilen malvarlıkları hakkında Malmemurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 19. maddelerine göre hazırlanan işletme hesabı özeti ve faaliyet raporları ve kayyımlıkla idare sırasında ortaya çıkan tereddütler Bakanlığımızca incelenmekte ve görüş belirtilmektedir.

Kayyımlıkla idare süresi dolan taşınmazların 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 588. maddesinde yer alan; "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.

Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer." hükmü gereğince Hazineye intikali için gerekli işlemler yürütülmektedir.​