Oturum Aç

Skip Navigation Linksteferrug-tefevvuz


TEFERRUĞ ve TEFEVVÜZ İŞLEMLERİ

Teferruğ, satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasıdır. Tefevvüz ise bir ihalede bir taşınmazın belli bir bedel karşılığında bir kimsenin üzerinde kalmasıdır. Mali hukukumuzda ise teferruğ ve tefevvüz kelimeleri genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır. Hazine açısından Teferruğ ve Tefevvüz, bir taşınmaz malın Hazinenin mülkiyetine geçmesi anlamını taşır.

​Genel olarak Devlet ihtiyaç duyduğu takdirde mal edinir. Ancak bazı hallerde kanundan doğan zorunlu bir edinim vardır. Teferruğun amacı devletin bir alacağının tahsilinin sağlanması veya devlete ait bir malın ucuza satılmasının önlenmesi ve Hazine haklarının korunmasıdır.

Hazinenin teferruğ suretiyle mal edinme yolları üç ayrı durumda söz konusudur:

  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi alacakların tahsili nedeniyle teferruğ,
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanuna tabi alacakların tahsili nedeniyle teferruğ,
  • Hazinenin hissedar bulunduğu durumlar.