Oturum Aç

Skip Navigation Linkstahakkuk-donatim-islemleri

​​​​

TAHAKKUK ve​ DONATIM İŞLEMLERİ​​​

​​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Hazineye ait tüm taşınır ve taşınmazların yönetim görev​i Genel Müdürlüğümüze aittir.

Genel Müdürlüğümüzün, misyon ve vizyonu çerçevesinde; Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, tarihten​​​ gelen sorumluluğunun bilincinde ve milli çıkarlara en uygun şekilde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınmak ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılmak suretiyle, etkin ve verimli biçimde yönetebilmesi için, ihtiyaç duyduğu taşınır malların temin edilmesi ve hizmetin devamlılığının sağlanması, kayıtlarının tutulması ve personele yapılacak ödeme işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tahakkuk ve Donatım Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yapılan Çalışmaları iki ana bölümde incelemek mümkündür.


I- TAHAKKUK BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ

II- DONATIM BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ​


 I- TAHAKKUK İŞLEMLERİ

1.1- Personelin özlük haklarına ilişkin ödeme işlemlerini yürütmek.

1.1.1- Personelin maaş işlemlerini yürütmek,

1.1.2- Personelin fazla mesai işlemlerini yürütmek,

1.1.3- Personelin kurs katılım ve konaklama giderleri işlemlerini yürütmek,

1.1.4- Personelin harcırah işlemlerini yürütmek,

1.1.4.1- Personelin yurtiçi geçici görev yolluğu işlemlerini yürütmek,

1.1.4.2- Personelin yurtdışı geçici görev yolluğu işlemlerini yürütmek,

1.1.4.3- Personelin yurtiçi sürekli görev yolluğu işlemlerini yürütmek,

1.1.4.4- Personelin T.H.Y. uçak bileti ödeme işlemlerini yürütmek,

1.1.5- Personelin tedavi giderlerinin takibi işlemlerini yapmak,

1.1.6- Personelin ayrılışında nakil bildirimi düzenlemek,

1.1.7- Vekâlet eden personel için fark maaş işlemlerini yürütmek,

1.1.8- Doğum ve ölüm yardımı giderleri işlemlerini yürütmek.

1.2- Yönetim destek giderleri işlemlerini yürütmek.

1.2.1- Resmi Gazete ödemeleri işlemlerini yürütmek,

1.2.2- Basın ve ilan gideri ödemeleri işlemlerini yürütmek,

1.2.3- Haberleşme ödemeleri işlemlerini yürütmek,

1.2.4- Maaş ve tahakkukla ilgili yazışmaları yapmak.​

 

II- DONATIM İŞLEMLERİ

​2.1. Demirbaş ve tüketim malzemeleri işlemlerini yürütmek.

2.1.1- Dayanıklı taşınır malzemelerin satın alma işlemlerini yapmak ve ödeme emirlerini düzenlemek,

2.1.2- Tüketim malzemelerinin satın alma işlemlerini yapmak ve ödeme emirlerini düzenlemek,

2.1.3- İhtiyaç duyulan basılı yayınların baskı işlemlerini yürütmek veya piyasada bastırmak suretiyle ödeme emirleri işlemlerini düzenlemek,

2.1.4- Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmakta olan makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yaptırmak ve ödeme emirleri işlemlerini düzenlemek,

2.1.5- Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı için ihtiyaç duyulacak taşıtların satın alma işlemlerini yapmak ve ödeme emirlerini düzenlemek,

2.1.6- Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan resmi mühürleri imal ettirmek ve bedellerinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ödenmesi konusunda ödeme emirlerini düzenlemek,

2.2. Taşınır mal işlemlerini yürütmek.

2.2.1- Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince elde edilen taşınırların muayene ve kabul işlemlerini yapmak suretiyle teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek,

2.2.2- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

2.2.3- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

2.2.4- Taşra teşkilatımızdan gelen taşınır taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz stoklarından veya satın alma işlemi yapmak suretiyle ilgili birimlere devir suretiyle ihtiyaçları karşılamak,

2.2.5- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

2.2.6- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

2.2.7- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

2.2.8- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

2.2.9- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

2.2.10- Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

2.3. Diğer İş ve İşlemler.

2.3.1- Milli Emlak Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan telefonların nakil, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelere açılmasına ilişkin talepleri karşılamak üzere gerekli Makam Onayları alınmak suretiyle Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılarak talepleri karşılamak,

2.3.2- Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisli servis ve odalarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve benzer sorunların giderilmesi için, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak ve taleplerin karşılanması için teknik elemanlara refakat etmek,

2.3.3- Milli Emlak Genel Müdürlüğü şube ve servislerin yerleşim planlarının değişmesi durumlarında servis ve odalarda bulunan malzemelerin nakli ve kurulum hizmetlerini yapmak, teknik elemanlarca yapılan işlere de refakat etmek.​​​​​​