Oturum Aç

Skip Navigation Linksuygulama

Uygulama ve Analiz​

 Hata

Web Bölümü Hatası: Bir hata oluştu. Bağıntı Kimliği: 5f1df39e-0c39-80cf-2942-21991e40ad8d.
Uygulama Şube Müdürlüğü

MEOP'​da güncelleme yapılarak web tabanlı hale getirildi.

Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki (DHTA) taşınmazların kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmalar 1993 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi tarafından yapılmaya başlanılmış, 1997 yılında Milli  Emlak Otomasyon Projesi (MEOP)'nin temelini teşkil eden Sistem Analiz raporuyla öngörülen; değerlendirme, inceleme, karar ve yönetim çalışmaları için tüm şubelere hizmet sunan, taşra teşkilatları ile bağlantıların kurulduğu, güncellenmiş yerel bilgilerin ana bilgisayarlara aktarıldığı, tüm işlemlerin ve bunun sonucu yazışmaların sistem üzerinden alınabildiği bir bilişim sitemi oluşturulması çalışmaları 2000 yılında tamamlanmıştır.

Gelişen ve değişen teknolojinin etkisiyle client tabanlı programın ihtiyaca cevap verememesi üzerine 2011 yılında web tabanlı bir sistem oluşturulması için çalışmalara başlanılmış, yürürlükte bulunan 250'nin üzerinde kanun, bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler analiz edilerek 24 alt modülden oluşan MEOP II sistemi, 08.10.2012 tarihinde Eskişehir ve Nevşehir de canlı uygulamaya başlanmış, 24.12.2012 tarihinde tüm Türkiye'de MEOP 2 canlı uygulama açılmıştır.

MEOP II aşağıdaki özellikleri taşımaktadır;

 • Tek bir merkezde, web tabanlı olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
 • Bağlantılı kurumlar ile online bilgi alışverişi yapılabilmekte ve anlık erişim sağlanabilmektedir. (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-TAKBİS, Gelir İdaresi Başkanlığı-KPS-Gİ, Muhasebat Genel Müdürlüğü-HYS, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü-MERNİS )
 • Tüm işlemler tek noktadan yönetilerek hata yapılması engellenmektedir.
 • Program dili olarak java kullanılmaktadır.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre şekilde çalışmaktadır.
 • Uygulamada oluşturulan verilerin gerekli bölümleri Genel Müdürlük sayfasında yayınlanmaktadır.
 • 4000'in üzerinde kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Birim Yönergesi- Uygulama Şube Müdürlüğü Görevleri

 • Genel Müdürlük işlemleri ile ilgili yürütülmekte olan MEOP kapsamında kullanılacak uygulama yazılımlarının hazırlanması ve mevcut yazılımların değişen mevzuat doğrultusunda güncellenmesini sağlamak,
 • MEOP kapsamında kullanılan/kullanılacak uygulama yazılımlarının merkez ve taşra teşkilatının kullanımına sunmak, yapılacak geri bildirimler uyarınca sistem analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, gerektiği takdirde programların güncellenmesi konusundaki çalışmalar yürütmek,
 • MEOP programların uygulanmasında merkez ve taşra teşkilatı tarafından karşılaşılan sorunlara ilişkin genel taleplerin çözümü için gerekli çalışmaları yürütmek, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapmak,
 • MEOP programlarının hazırlanması, uygulanması, güncellenmesi veya Bakanlığımız ya da diğer kamu kurumları tarafından yapılan mevzuat değişikliklerinin MEOP sistemine uyarlanması amacıyla gerekli toplantılara katılmak ve bu işlemlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Geliştirilen MEOP uygulama programlarının testlerini yapmak, uygulamaya yönelik merkez ve taşra görüşlerini alarak kullanımına hazırlamak,
 • Genel Müdürlük işlemlerinde ilgili Dairesi tarafından hazırlanan mevzuat içerik dokümanlarını MEOP programlarının işleyişi ile birleştirerek bu programların, merkez ve taşra teşkilatı tarafından etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin eğitim materyallerini hazırlamak, gerekli hallerde yüz yüze ve uzaktan eğitimler düzenlemek,
 • MEOP uygulama programlarının kullanımına ve işleyişine ilişkin merkez ve taşra teşkilatı arasında ilişkileri düzenlemek ve koordine etmek,
 • MEOP modüllerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonu için gerekli işlemleri yürütmek.

Kullanıcı dostu MEOP ara yüzü güncellemesi uygulamaya açılmıştır.

MEOP Modüllerinin ara yüzlerinde güncelleme yapıldı ve 13.10.2014 tarihi itibariyle kullanıcıların kullanımına açılmıştır Ayrıca, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcısının iş ve işlemlerinde kullandığı, CRM, İntranet, CBS ve İş Zekası Uygulamaları Programlarına da aynı ekran aracılığıyla giriş yapabilme imkanı getirilmiştir. Böylelikle, hem işlemlerin en kısa sürede tamamlanması, hem de farklı uygulamalar arasında geçisin tek ekran üzerinden yapılması sağlanmıştır.

3 milyon Hazine taşınmazının muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereğince Hazine taşınmazlarının Muhasebe kayıtlarının oluşturulmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44'üncü ve 60'ıncı maddeleri hükümlerine istinaden 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından "Hazineye Ait Taşınmazların Envanteri ve Muhasebeleştirilmesi Projesi" yürütülmektedir. Bu Proje kapsamında;

Birinci aşamada, Hazine adına üzerinde işlem yürütülen tüm taşınmazların, kullanım durumlarına göre cins bazında tasnif edilerek emlak vergi bedelleri ve iz bedelleri üzerinden bedelleriyle birlikte envanterinin çıkarılması ve Muhasebe kayıtlarının yapılması,

İkinci aşamada ise cins, değer, sahiplik vb. bilgilerde olan değişikliklerin kayıtlara yansıtılması,

Bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin oluşturulmasına, MEOP kapsamında verilerin uyumlaştırılması ve taşınmaz değerleme işlemlerine altlık oluşturulması için yeni alanlar oluşturulmuş, 2014 yılı emlak vergi değerleri ile "Taşınmazın Fiili Cinsi Durum Bilgileri" taşınmaz bazında tapu cinslerine göre MEOP'a atılmıştır.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin "Kayıt ve Kontrol İşlemleri" başlıklı 5.maddesinin 3.fıkrasının (d) bendi gereğince;

 1. Ormanlar ile Meşelikler, Fundalık, Çalılık, Ağaçlık Gibi Orman Niteliğinde Olan Taşınmazlar
 2. Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmazlar
 3. İbadet Yerleri
 4. Tabii ve Suni Göller
 5. Kıyılar,
 6. Mezarlıklar
 7. Kamuya Bedelsiz Terk Edilecek Alanların,

"Muhasebe Envanter Değeri" olarak "İz Bedelleri (0,01 TL)" belirlenmiştir.

Birinci aşamada öngörülen işlemler sonuçlandırılmıştır. Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda muhasebe kaydında değişiklik doğuracak değişiklikler web servis aracılığıyla muhasebeleştirilmesi sağlanacaktır.

Sorun, arıza ve istek talepleri elektronik ortamda yürütülmektedir.

 Merkez ve Taşra teşkilatımız tarafından bilgi işlem sistemleriyle ilgili elektronik ortamda gönderilen sorun, arıza ve istek talepleri alınmaktadır.
 • Donanım ve Kullanıcı işlemlerine yönelik talepler sonuçlandırılmaktadır.
 • Çözüme ulaşılamayan veya uzmanlık alanı dışındaki talepler ilgili diğer ekiplere iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.
 • Sorun, arıza ve istek talepleri ile ilgili rapor, istatistik ve grafikler hazırlanmaktadır.

 HEDEFLERİMİZ

 • MEOP II uygulama programının öncelikle TAHSİS modülü başta olmak üzere İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına açılması,
 • Taşınmazların fiili durum ve kullanımlarının MEOP altyapısı içerisinde izlenebilmesinin sağlanması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ile sağlanan entegrasyonun iyileştirilerek ve geliştirilerek tam entegre işlem yapmayı sağlamak,
 • E-Devlet içerisinde hizmet sunmaya yönelik altyapısının hazırlanması,
 • Elektronik Dosya Sisteminin oluşturulması,

Çalışmaları yürütülmektedir.​