Oturum Aç

Skip Navigation Linkssn-bakanin-konusma-metni

Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in​ Konuşma Metni

​​​​​​​​​​​​​

Değerli Basın Mensupları,


Kamuoyunda 2/B olarak bilinen 6292 sayılı Kanuna yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz.

Konuşmama başlarken sizleri ve ekranları başında bulunan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

2/B Kanunu (6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuru süresi 30 Ekim 2012 tarihinde sona erecektir. Bugün itibariyle başvuru süresinin bitimine 18 gün kalmıştır.

Bu Kanunla, 2/B alanlarında;

  • Vatandaş ile devlet arasında uzun yıllardır süren hukuki ihtilafların çözümlenmesi,
  • Vatandaşlarımızın kullandıkları taşınmazların tapularını edinebilmesi, 
  • Bu alanlardaki çarpık kentleşme sorununun giderilmesi amaçlanmıştır. 
Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bu çerçevede, 54 ilimizde çalışmalar halen devam etmektedir.

2/B kapsamında güncelleme ve kadastro çalışmaları tamamlanan 460.000 adet taşınmaz Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Bu taşınmazlarda yaklaşık 560.000 vatandaşımız kullanıcı durumundadır. 

30 Ekim 2012 tarihi itibariyle altı aylık başvuru süresi sona erecek olan 450.000 kullanıcıdan bugüne kadar yaklaşık 300.000
i başvurularını yapmıştır. Başvuru yapanların oranı yaklaşık yüzde 67dir.  

Buna göre kalan 150.000 vatandaşımızın haklarını kaybetmemeleri için bir an önce başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurular incelendiğinde başvuruların yüzde 85
inin 14 ilimizde (İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar ve Zonguldak)yoğunlaştığı görülmektedir.

Özellikle kırsal kesimlerde ve göç veren illerimizde verimliliğin düşük olması ve kullanıcıların taşınmazları terk etmeleri gibi nedenlerle diğer illere göre başvuruların düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Bakanlığımızca yıllık ortalama 10.000 
 12.000 adet taşınmazın satışa çıkarıldığı dikkate alındığında, ilk etapta 6 ay içinde işlemleri sonuçlandırılması gereken taşınmaz sayısının yaklaşık 35 yıllık satış adedine denk geldiği görülmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

2/B uygulama sürecinde vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren taşınmazların rayiç bedellerinin tespit edilmesidir. Bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini duyuyoruz. Bu tür yanlış bilgilendirmeler vatandaşlarımızın menfaatine olmadığı gibi haklarını kaybetmelerine de yol açabilecektir. 

2/B kapsamında yapılan rayiç bedel belirleme çalışmaları sonucunda söz konusu taşınmazların rayiç bedeli yaklaşık 27 milyar TL
dir. 

Kanunda satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişi olarak belirlendiğinden, toplam satış bedeli 19 milyar TL
dir.
  
Ancak;

  • Peşin satışlarda ilave yüzde 20 indirim yapılması,
  • Bedelsiz iade edilecek taşınmazların bulunması, 
  • Bazı taşınmazların kullanıcısının bulunmaması nedeniyle satışa konu edilmeyecek olması, 
  • Proje alanında kalması nedeniyle ilgili idareye emlak vergi değerinden devredilecek taşınmazların bulunması,
gibi hususlar dikkate alındığında beklenen satış bedeli 9 milyar 800 bin TL
dir.  

Belirtilen rakamlar da dikkate alındığında konuya gelir elde etme amaçlı yaklaşılmadığı anlaşılmaktadır. 

Belirlenen rayiç bedellerin tutarlılık ve doğruluk yönünden kontrolleri titizlikle devam etmektedir.

Kanun gereği idarece belirlenen bedeli itiraz ve dava edemeyecekleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, kaygı duymalarını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmek istiyorum.

Kontrol çalışmalarında, taşınmazların; mahallinde parsel bazında fiili tespitleri, imar durumları, alt yapı yatırımlarından yararlanıp yararlanmadığı, jeolojik yapısı, eğimi, toprağın verimliliği, tarımsal faaliyetten elde edilen yıllık gelir, konumu ve emsal satışlar dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca; Ziraat, Ticaret, Emlakçı ve Sanayi Odaları ile Tarım Müdürlükleri, Muhtar ve mahalli bilirkişilerin görüşlerinin alınmış olmasına özellikle dikkat edilmektedir.

Böylelikle rayiç bedel tespiti kontrol çalışmalarında taşınmazın bulunduğu bölgenin şartlarını bilen kişilerden görüş sorularak geniş kapsamlı bir araştırma yapılmış ve doğrulukları büyük oranda test edilmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik yoğun çalışmalarımıza rağmen başvuru bedelinin emaneten alındığının bilinmediği anlaşılmaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki satış işleminin gerçekleşmesi halinde tahsil edilen başvuru bedeli satış bedelinden düşülecek, satışın gerçekleşmemesi durumunda ise en kısa sürede iade edilecektir. 

Öte yandan, vatandaşlarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak başvuru bedeli ödemeksizin dilekçe verdikten sonra başvuru bedellerini başvuru süresinin sonuna kadar ödeyebilmesi; ayrıca satış bedeli, başvuru bedelinin altında kalan taşınmazlar için başvuru bedeli alınmaksızın satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Böylece ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımıza da başvuru yapabilme fırsatı verilmiştir. 

Satış bedelinin, 3 veya 4 yılda faizsiz olarak ödenmesi imkanı getirilmiştir. Bunun yanı sıra kredi kullanılarak daha uzun vadede ödenebilmesine yönelik düzenleme yapılmış ve bu konuda vatandaşlarımız ve bankalar bilgilendirilmiştir. Bazı bankaların bu kapsamda kampanyalar başlattıkları görülmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 8 ilde (
Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Sakarya ve Samsun) bazı 2/B alanlarında proje alanı onaylanmıştır. Bu alanlarda kentsel dönüşüm uygulanması amacıyla 2/B taşınmazlarının devir işlemleri de devam etmektedir. 

Ormana dönüştürülmesi artık mümkün olmayan bu alanlardaki çarpık kentleşme, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülememesi gibi sorunlar kentsel dönüşüm projeleri ile ortadan kaldırılacaktır.

Kullanıcısı oldukları taşınmazlar proje alanlarında kalan vatandaşlarımızın da süresi içinde Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Proje alanında kalan taşınmazlar kişilerin hakları da belirtilmek suretiyle devredilecektir. Hak sahipleri proje uygulayan idareden yapılan imar planı sonrasında yerini doğrudan satın alabileceği gibi kentsel dönüşüm uygulanması halinde ise taşınmazın sahibi olarak paylarını alacaklardır. 

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Başvuru işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla köylere kadar gidilerek başvurmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları mahallinde alınmaktadır. 

Oluşturulan sistem sayesinde vatandaşlarımız başvurularını sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. Satış sürecinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Başvuru yapan kullanıcılara, İdaremizce yapılacak tebligatla kendilerinden istenilen belgeler  ( Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası içeren Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği, Vesikalık Fotoğraf, Tüzel Kişiler için Yetki Belgesiyle İmza Sirküleri ) ve satış bedeli ödeme alternatifleri de belirtilmek suretiyle bildirilecektir. 

Bedeli ödeyerek, istenilen belgelerle birlikte en geç üç ay içerisinde başvurması halinde hak sahibinin İdaremize veya Tapu Müdürlüklerine gitmesine gerek kalmaksızın işlemler Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri tarafından sonuçlandırılacaktır. 

Vatandaşlarımız tapu senetlerini herhangi bir masraf ödemeksizin, istedikleri Tapu Müdürlüğünden alabileceklerdir. 

Böylelikle, işlemler en kısa sürede ve idareye tekrar gelinmesine gerek olmayacak şekilde sonuçlandırılacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Başvuru süresinin bitimine 18 gün kaldığını önemle hatırlatmak istiyorum.

Belirtilen bu sürede başvurulmaması halinde vatandaşlarımız doğrudan satın alma haklarını yitireceklerdir. 

Uygulamayı hiç arzu etmediğimiz; 

  • Ecrimisil alınması, 
  • Taşınmazın ihaleyle satışa konu edilmesi, 
  • Taşınmaz üzerinde bulunup Hazineye intikal etmiş sayılacak yapıların bedelinin de istenilmesi 
gibi işlemlere maruz kalabileceklerdir. Vatandaşlarımızın başvuru ve satın alma sürecinde karar verirken bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın sö​ylentilere itibar etmeksizin konu hakkında en doğru bilgiyi Defterdarlıklarımız ve Malmüdürlüklerimizden alması kendi menfaatlerine olacaktır. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden (www.milliemlak.gov.tr) de bu bilgilere ulaşılabilir.

Değerli Basın Mensupları,

Hazine taşınmazlarının yönetimi konusunda yöntem farklılığına gidilerek sadece talebi karşılayan değil günün koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alan ve geleceği planlayarak talep oluşturan bir yönetim tarzını benimsiyoruz. 2/B taşınmazlarına yönelik yapılan işlemlerde yeni oluşturulan bu yönetim tarzının yansımasıdır.

Bu kapsamda sizlerle daha sonra paylaşacağımız projelerimiz de bulunmaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Uzun yılların ortaya çıkardığı sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler ve bu çalışmalarda yoğun mesai harcayan personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. ​